Jönköpings kommunförening

Åsa Fahlén förklarar nya avtalet i filmklipp

Kortfakta om avtalet
Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu inledas och slutföras och efter det kan retroaktiv lön betalas ut.
 Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen.
 Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas
 Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt.

Nytt om avtalsförhandlingarna (3 sept-18)

Efter ett kortare sommaruppehåll har parterna sedan några veckor tillbaka återupptagit arbetet med det uppdrag som medlarna ålagt, att analysera konsekvenserna av turordningsreglerna. Denna analys är nu gjord och har idag redovisats för medlarna.

Vi förutsätter att detta ska ge ett tydligare underlag för medlarna, så att de kan koncentrera sina krafter på att lösa de frågor som verkligen är angelägna för våra medlemmar. Eftersom medlarna i våras arbetade med våra frågor i fyra veckor, kan vi anta att tempot i deras arbete nu blir högt. De blev inkallade i början av maj när det blev tydligt att parterna stod så långt ifrån varandra att medlare behövdes. Avtalsförhandlingarna, totalt sett, med SKL har pågått i stort sett hela året.

—————————-

Sedan 14 maj pågår medling i förhandlingarna mellan å ena sidan Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och å andra sidan SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Pacta, numera Sobona, om ett nytt skolavtal. I frågan om turordningsregler vid arbetsbrist står parterna särskilt långt ifrån varandra.Förhandlingsläget för avtal inom kommunal sektor. Medlarnas arbete återupptas

Som vi nämnde i senaste Avtalsnytt, utsänt den 19 juni, har medlarna gett oss parter ett uppdrag att över sommaren gemensamt analysera förutsättningarna för turordningsreglerna. Vi parter ska nu redogöra för de juridiska och praktiska konsekvenserna av olika alternativ för tillämpning av turordningsregler. Därefter kommer medlarna att ta över arbetet och återkomma med eventuella förslag. Medlarnas åläggande görs med stöd av parternas avtal om förhandlingsregler. Det är vår förhoppning att medlarna snabbt ska kunna lägga fram en hemställan om ett nytt avtal som båda parter kan ställa sig bakom.
Då man inte kommit överens om ett nytt avtal på central nivå får vi på lokal nivå vänta på våra utfallssamtal.

Nu blir fackavgiften avdragsgill igen!

Den avdragsgilla fackavgiften återinförs från och med juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år.

Vad innebär det för dig som yrkesverksam medlem i Lärarnas Riksförbund? Jo, med avdraget får du tillbaka upp till 75 kr per månad och den faktiska kostnaden för medlemskapet i LR blir max 225 kr per månad. Du behöver inte göra något själv, utan vi skickar din kontrolluppgift till Skatteverket inför deklarationen och du får tillbaka 25 procent av din medlemsavgift som skatteåterbäring året efter.

Eftersom reformen börjar gälla den 1 juli 2018 blir det först i deklarationen 2019 som du kan se avdraget och då för halva 2018 års inbetalningar.