Jönköpings kommunförening

Anders HSO har ordet

Sept-20
På intranätet hittar du som skyddsombud stöd och metoder för att utveckla arbetsmiljön, verksamheten och främja hälsan.

Aug-20
Var med och nominera till utmärkelsen ”Årets hälsofrämjande skyddsombud

Ett skyddsombud som genom mod, engagemang och målmedvetenhet drivit arbetsmiljöfrågor. Detta har skett i samverkan med medarbetare och arbetsgivare och långsiktigt bidragit till verksamhetsutveckling.

Kriterier

  • är skyddsombud i någon av kommunkoncernens verksamheter
  • arbetar strategiskt, förebyggande och operativt med arbetsmiljöfrågor

Lärarnas Riksförbund Jönköping har tillsammans med Lärarförbundet i Jönköping tagit fram ett dokument med tips som kan vara till stöd för dig som skyddsombud när du tillsammans med rektor ska skriva en pandemiplan för enheten och göra riskbedömning.

Riskbedömningen ska ligga till grund för en handlingsplan som följs upp och revideras kontinuerligt.

Se dokument Riskbedömning corona
Utskickat till ombud 24 mars

Du har rätt till en bra arbetsmiljö (lr.se)

Skyddsombudet företräder dig i arbetsmiljöfrågor ( lr.s)

Länk till Ombudsnytt (kräver inloggning)

Partsarbete med HÖK18: Se material som finns att tillgå

Arbetsmiljöverket kommer under 2019 att träffa politiker i sammanlagt 20 regioner och 290 kommuner för att informera om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Dina avtalsförsäkringar (AFA)- fickfolder

Checklista hot och våld i skolan

Bildspel” Riskbedömning

Är du utsatt för hot och våld på jobbet? Läsvärda reportage i Suntarbetsliv

Rapportera tillbuden

Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det finns arbetsmiljörisker i arbetet. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas.
Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur tillbudsanmälningar ska göras och se till att personalen är informerad om det. Är tillbudet så allvarligt att det kunnat leda till en allvarlig personskada ska arbetsgivaren också rapportera till Arbetsmiljöverket.
Tillbud hänger inte bara ihop med fysiska faktorer, utan även de som brukar kallas psykosociala. Händelser som hade kunnat leda till skada och som har med till exempel stress, konflikter eller mobbing att göra kallas också tillbud.
Ett tillbud kan vara:
 Att personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie.
 Att möjligheten till återhämtning/paus har uteblivit under en hel arbetsdag.
 Att en explosion sker i en för tillfället tom lokal som nästa gång kan vara full av folk.
 Att en situation upplevs hotfull.
Vad bör en tillbudsanmälan innehålla?
1. Beskriv tillbudet, händelsen eller situationen.
2. I vilket arbetsmoment?
3. Tid och plats?
4. Varför inträffade händelsen/uppstod situationen tror du? Till exempel hög arbetsbelastning eller tidspress, bristande planering, instruktioner eller introduktion, brister i arbetsutrustning, skydd eller underhåll.
Det ska vara känt på arbetsplatsen hur och till vem en tillbudsanmälan görs, arbetsgivaren är ansvarig för att detta fungerar.
Det ska vara enkelt att göra en tillbudsanmälan så man inte drar sig för att
skriva en.
Tillbudsanmälningar ska följas upp och åtgärder ska vid behov vidtas för att undvika att tillbudet upprepas.
Vid ett tillbud kan följande steg följas;
1. Undersök  2. Riskbedöm  3. Åtgärda  4. Följ upp
Vill du veta mer så rekommenderas Arbetsmiljöverkets webbsida

”Lärares arbetsbelastning är ohållbar”
Läs Åsa Fahléns debattartikel i tidningen Arbetet den 24 oktober

Kontaktuppgifter:
Anders Carlsson (HSO)
E-post anders.carlsson1@jonkoping.se
Arbetsplats 036 – 10 50 26
Mobil 070 – 373 94 69